Przejdź do treści

Klawisze Dostępności

 • Wersja kontrastowa: Alt  i  1
 • Przejdź do treści strony: Alt i 2
 • Mapa Witryny: Alt i 3
 • Czytaj treść strony: Alt i 4
 • Wyszukiwarka: Alt i W

Zamiast klawisza Alt możesz użyć H

Twoja sugestia

Masz pomysł jak usprawnić naszą witrynę lub chcesz zgłosić problem? Skorzystaj z poniższego formularza!
Powiatowy Urząd Pracy w Rudzie Śląskiej

Powiatowy Urząd Pracy
w Rudzie Śląskiej

ul. Ballestremów 16
41-700 Ruda Śląska

tel. 32 771 59 00, fax. 32 771 59 88
e-mail:

zobacz dojazd
Powiat Ruda Śląska - herb
wyszukiwanie ofert pracy

Kalendarium

przejdź do kolejnego miesiąca przejdź do kolejnego miesiąca
PnWtŚrCzPtSbN
1234
56
7
891011
12131415161718
19202122232425
262728
29
30
Kalendarium

Newsletter

Jeśli chcesz otrzymywać aktualne oferty pracy, dodaj swój adres e-mail

PAKm8e7CHtJ-0OnUXs5SAkiNYQClHCz-UgGjpYYz5HjtPANqlH83K5GqjNahDYa7lTc7w9InIlXprpcCfO22_w

zQ7f4vLigRTUZRO_4OiysQzMvrBGO6EdRYYyq6dFbs_tPANqlH83K5GqjNahDYa7lTc7w9InIlXprpcCfO22_w

SAolFPWlkwdXMjtaM2faBV82JuC5Y2XBbcRqj3j_oYLtPANqlH83K5GqjNahDYa7lTc7w9InIlXprpcCfO22_w

sjrlq3j61rLLgU8cvAzUv2NDZhzUknt_MoqWuRRS42_tPANqlH83K5GqjNahDYa7lTc7w9InIlXprpcCfO22_w

atxJqcsJodIQnOf2oh-46OlR1aGKwHOxmYKicZPcL0HtPANqlH83K5GqjNahDYa7lTc7w9InIlXprpcCfO22_w

0r2V-oTvKUoOjnu-nvDz37_6n54v6g8GmwMzMhd6Rp7tPANqlH83K5GqjNahDYa7lTc7w9InIlXprpcCfO22_w

VwyF4WWFBdVf6jQ9Pyexk7U7VUr_0NDxqQ2Mf_9pXkbtPANqlH83K5GqjNahDYa7lTc7w9InIlXprpcCfO22_w

iMuvXNBuijBv6zi2S-_xoyv9YbDK3gBqBdMyQCkYIlTtPANqlH83K5GqjNahDYa7lTc7w9InIlXprpcCfO22_w

jonUYwraBRkuF-dRlPu1IJGlDxExiNvA0cLlshXOBHPtPANqlH83K5GqjNahDYa7lTc7w9InIlXprpcCfO22_w

Staże

STAŻ  - oznacza nabywanie przez bezrobotnego umijętności praktycznych do wykonywania pracy poprzez realizację zadań w miejscu pracy bez nawiązywania stosunku pracy pomiędzy nim a pracodawcą

Powyższa forma kierowana jest dla osób bezrobotnych oraz osób poszukujących pracy, o których mowa w art.49 pkt 7 ustawy o promocji zatrudnienia i i nstytucjach rynku pracy (Dz.U. z 2017 r., poz. 1065 z późn. zm.)..

 Staż może trwać od 3 do 12 miesięcy oraz od 3 do 6 miesięcy.

 Do odbycia stażu na okres do 12 miesięcy mogą być kierowane osoby bezrobotne, które nie ukończyły 30 roku życia,

 

Bezrobotnemu w okresie odbywania stażu przysługuje stypendium. Na wniosek bezrobotnego odbywającego staż pracodawca jest obowiązany do udzielenia dni wolnych w wymiarze 2 dni za każde 30 dni kalendarzowych odbywania stażu. Za dni wolne przysługuje stypendium. Za ostatni miesiąc odbywania stażu pracodawca jest obowiązany udzielić dni wolnych przed upływem terminu zakończenia stażu.

Opiekun bezrobotnego odbywającego staż udziela bezrobotnemu wskazówek i pomocy w wypełnianiu powierzonych zadań oraz poświadcza własnym podpisem prawdziwość informacji zawartych w sprawozdaniu bezrobotnego.

Bezrobotny skierowany do odbycia stażu zobowiązuje się do:

 • sumiennego i starannego wykonywania czynności i zadań objętych programem stażu oraz stosowania się do poleceń pracodawcy i opiekuna, jeśli nie będą sprzeczne z przepisami prawa; przestrzegania ustalonego rozkładu czasu odbywania stażu oraz regulaminu pracy i porządku obowiązującego w zakładzie pracy;
 • przestrzegania przepisów oraz zasad bezpieczeństwa i higieny a także przepisów przeciwpożarowych;
 • dbania o dobro zakładu pracy oraz zachowania w tajemnicy informacji, których ujawnienie mogłoby narazić pracodawcę na szkodę;
 • przestrzegania w zakładzie pracy zasady współżycia społecznego
 • do opracowania sprawozdania z przebiegu stażu zawierającego informację o wykonywanych przez niego zadań i uzyskanych kwalifikacjach lub umiejętnościach zawodowych

Pracodawca, u którego bezrobotny odbywa staż zobowiązany jest do:

 • należytej realizacji stażu, zgodnie z ustalonym programem,
 • zaznajomienia bezrobotnego z programem stażu oraz z jego obowiązkami i uprawnieniami,
 • zapewnienia osobie bezrobotnej warunków do wykonywania czynności i zadań w wymiarze czasu pracy, obowiązującym pracownika zatrudnionego na danym stanowisku lub w zawodzie, zgodnie z ustalonym programem stażu, w celu nabycia przez osobę bezrobotną umiejętności praktycznych do wykonywania pracy przez wykonywanie zadań w miejscu pracy bez nawiązywania stosunku pracy,
 • zapewnienia profilaktycznej ochrony zdrowia w zakresie przewidzianym dla pracowników,
 • przeszkolenia osoby bezrobotnej na zasadach przewidzianych dla pracowników w zakresie bhp, przepisów przeciwpożarowych oraz zapoznania z obowiązującym regulaminem pracy,
 • przydzielania osobie bezrobotnej, na zasadach przewidzianych dla pracowników, odzieży i obuwia roboczego, środków ochrony indywidualnej, niezbędnych środków higieny osobistej, bezpłatnych posiłków i napojów profilaktycznych,
 • bezzwłocznego, nie później jednak niż w ciągu 7 dni, informowania Urzędu Pracy o przypadkach przerwania przez osobę bezrobotną odbywania stażu, o każdym dniu nieusprawiedliwionej nieobecności w odbywaniu stażu oraz innych zdarzeń istotnych dla realizacji programu,
 • przedkładania w Urzędzie Pracy listy obecności bezrobotnego odbywającego staż, nie później niż do 5 – go dnia roboczego każdego miesiąca,
 • nie powierzania, w okresie odbywania stażu, osobie bezrobotnej, czynności lub zadań w warunkach szkodliwych i uciążliwych dla zdrowia oraz w porze nocnej,
 • umożliwienia osobie odbywającej staż zgłoszenia się do Urzędu Pracy, w celu wypełnienia ustawowego obowiązku potwierdzenia swojej gotowości do podjęcia pracy i odbioru stypendium,
 • wydania, niezwłocznie po zakończeniu stażu, pisemnej opinii zawierającej informację o zadaniach realizowanych przez osobę bezrobotną, kwalifikacjach lub umiejętnościach zawodowych pozyskanych w trakcie odbywania stażu.

 Podstawa prawna:

1. Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz.U. z 2018r. poz. 1265 z późn. zm.);

2.Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 20.08.2009r. w sprawie szczegółowych warunków odbywania stażu przez bezrobotnych / Dz. U. Nr 142, poz. 1160/

 

W razie pytań prosimy o kontakt:

Imię i nazwisko                    Stanowisko Pokój Telefon                Adres e-mail

Michalina Sładek

specjalista ds. programów

14

32 7715911

karu[at]praca.gov.pl

Żaneta Jarzębska

specjalista ds. programów

13

32 7715936

karu[at]praca.gov.pl

 

 

Utworzono: 2012-08-02 08:53 | Redagował: Danuta Hein 2019-06-14 10:56
Drukuj Zapisz jako pdf Odwiedziny: 7895
 • G8uVSLJ9rY9Roygswl1QYPFh3DPRYM_TAdyxJgEvIQkinEiEUMJuauDx_TTyhXU7tzjQaaAIKnjVtVDTRFvZNQ

 • pLoRWNR7735LhMC8y-3YQMI_VZjmPZUVUmsRLvFDiusinEiEUMJuauDx_TTyhXU7tzjQaaAIKnjVtVDTRFvZNQ

 • jxJyzPT8mG7H88kbDzeGgDpnsDPa3jQNgg2prfVXXqAinEiEUMJuauDx_TTyhXU7tzjQaaAIKnjVtVDTRFvZNQ

 • AVQXEhMCRo9gBk9Ggu8nEheWPhjdokUEX67w6UStMBUinEiEUMJuauDx_TTyhXU7tzjQaaAIKnjVtVDTRFvZNQ

 • vPMBqwd6aNSJbWzVQ6qPk75BwF57dBaPiAxc-oqSBiIinEiEUMJuauDx_TTyhXU7tzjQaaAIKnjVtVDTRFvZNQ

 • ZR5d3WkX_52jB5Lxnt538z3Cm4WJtahK8WUtVDqtGycinEiEUMJuauDx_TTyhXU7tzjQaaAIKnjVtVDTRFvZNQ

 • sxj0muVhUOK400DppdPv3ACtR_NQy7rzW9f1SN9_s40inEiEUMJuauDx_TTyhXU7tzjQaaAIKnjVtVDTRFvZNQ

 • sZbUBls3T8Dk4VBcPuxLCzxxw8xmV-iARz_kOI1afsEinEiEUMJuauDx_TTyhXU7tzjQaaAIKnjVtVDTRFvZNQ

 • 8IZqnLWLcCR4h9mMgS8rZXfv4M1_P3FP06fzNMkXeIsinEiEUMJuauDx_TTyhXU7tzjQaaAIKnjVtVDTRFvZNQ

 • PvsVd_z9OWZWzoPP8MWUeJvgbxHGqPOlxa6tcSDfsjntPANqlH83K5GqjNahDYa7lTc7w9InIlXprpcCfO22_w

 • bARUYkFgDs0ENcg3TQeOITJA88S2dqRDxjIXCbWqT8ztPANqlH83K5GqjNahDYa7lTc7w9InIlXprpcCfO22_w

 • sUEChXo3vrLxwEAtsMBLc7ccie6ykFgvQHjP3ZqpSL3tPANqlH83K5GqjNahDYa7lTc7w9InIlXprpcCfO22_w

 • UcofxWprPxCUMuOi_-dhzuoPjSvapGiXPq0wJNwWS8LtPANqlH83K5GqjNahDYa7lTc7w9InIlXprpcCfO22_w

 • EGrLu289D3bIjcgE8qGeXTp-hDmPSGHNDiqXl2fa9mftPANqlH83K5GqjNahDYa7lTc7w9InIlXprpcCfO22_w

 • 7c-fx3t1FviHc2UUlq7haUes-bBI_8J7ViWxm8gFbXDtPANqlH83K5GqjNahDYa7lTc7w9InIlXprpcCfO22_w

 • gD5BiSv6aP4uMAmUcVnHmKb5lxSs3ZM4BoeSdjchLLvtPANqlH83K5GqjNahDYa7lTc7w9InIlXprpcCfO22_w

 • VVyRIEh-2PWueOMI1BrajE2QEXRcImZiO7OKrakrgUftPANqlH83K5GqjNahDYa7lTc7w9InIlXprpcCfO22_w

 • V7fBqCg8lxlkTSEBJD83VjdwIVTajUJMArADGeDjeeHtPANqlH83K5GqjNahDYa7lTc7w9InIlXprpcCfO22_w

 • yO-Wst2e7cRI0HkqFLIy7i8CjZG-tEuNLGE0Kib7__TtPANqlH83K5GqjNahDYa7lTc7w9InIlXprpcCfO22_w

 • ZaRfCRwI9BCiIUdaj6nT54eXfxtj37w5Xb9RKAKiw-LtPANqlH83K5GqjNahDYa7lTc7w9InIlXprpcCfO22_w

Projektowanie stron: IntraCOM.pl