Przejdź do treści

Klawisze Dostępności

 • Wersja kontrastowa: Alt  i  1
 • Przejdź do treści strony: Alt i 2
 • Mapa Witryny: Alt i 3
 • Wyszukiwarka: Alt i W

Zamiast klawisza Alt możesz użyć H

Twoja sugestia

Masz pomysł jak usprawnić naszą witrynę lub chcesz zgłosić problem? Skorzystaj z poniższego formularza!
Powiatowy Urząd Pracy w Rudzie Śląskiej

Powiatowy Urząd Pracy
w Rudzie Śląskiej

ul. Ballestremów 16
41-700 Ruda Śląska

tel. 32 771 59 00, fax. 32 771 59 88
e-mail:

zobacz dojazd
Powiat Ruda Śląska - herb
wyszukiwanie ofert pracy

Kalendarium

przejdź do kolejnego miesiąca przejdź do kolejnego miesiąca
PnWtŚrCzPtSbN
1234
56
7
891011
12131415161718
19202122232425
262728
29
30
Kalendarium

Newsletter

Jeśli chcesz otrzymywać aktualne oferty pracy, dodaj swój adres e-mail

-WzCywyY2u-0svAAPDv6zGClnmiRsDpeLk6HvmfCLo3NHEhgujP6fMie7bbvfAMKEyVol67lvoYtRC7RSyBXog

QI9arDurgEsftWisbhnT7XErItp-W0Q8sHYkJRPZIFLNHEhgujP6fMie7bbvfAMKEyVol67lvoYtRC7RSyBXog

DDIogTl7i1Fa-D0v3x5X_J53cu3YLyHaA5Kx-tqpTvDNHEhgujP6fMie7bbvfAMKEyVol67lvoYtRC7RSyBXog

Rh2YHEshN7BizmS-xhqSsECdGF39Su2gvpNPkZJ4-ejNHEhgujP6fMie7bbvfAMKEyVol67lvoYtRC7RSyBXog

-tWrzCIH3Q28IupFiXL8fNrJr0wF2-LrJtVxt7_cArTNHEhgujP6fMie7bbvfAMKEyVol67lvoYtRC7RSyBXog

vPDOBI1dO5mXxoDSpvL1ueuVAn46apnjn2Djht9WzdnNHEhgujP6fMie7bbvfAMKEyVol67lvoYtRC7RSyBXog

iAHHAFDT0RQYVM96QNAkln1aivD9NlPIa9ENVlxW0-bNHEhgujP6fMie7bbvfAMKEyVol67lvoYtRC7RSyBXog

11v6QN8e1-n3bj2MeIukhzURACyZBZfl6NNZKGRIL_LNHEhgujP6fMie7bbvfAMKEyVol67lvoYtRC7RSyBXog

eDy6X3q9OHAPvdSKUx4PhISmgK7JRo-foIPXGtTq3yTNHEhgujP6fMie7bbvfAMKEyVol67lvoYtRC7RSyBXog

Praca sezonowa

Praca sezonowa

Zgodnie z ustawą o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2017r., poz. 1065 z późn. zm.) zezwolenie na pracę sezonową wydaje starosta właściwy ze względu na SIEDZIBĘ LUB MIEJSCE ZAMIESZKANIA PODMIOTU POWIERZAJACEGO WYKONYWANIE PRACY CUDZOZIEMCOWI, na okres nie dłuższy niż 9 miesięcy w roku kalendarzowym (licząc łącznie z okresami określonymi w poprzednio wydanych zezwoleniach na pracę sezonową dla tego cudzoziemca).

Podklasy działalności według PKD, w których wydaje się zezwolenie na pracę sezonową dla cudzoziemców określa Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 8 grudnia 2017r. (Dz. U. z 2017r., poz. 2348).

Państwami, dla których obywateli wydaje się zezwolenie na pracę sezonową bez konieczności dołączania do wniosku o wydanie na zezwolenia na pracę sezonową informacji starosty o braku możliwości zaspokojenia potrzeb kadrowych pracodawcy w oparciu o rejestry bezrobotnych i poszukujących pracy lub o negatywnym wyniku rekrutacji organizowanej dla pracodawcy, oraz dokonuje się wpisu wniosku o wydanie zezwolenia na prace sezonową do ewidencji wniosków w sprawie pracy sezonowej są:

 • Republika Armenii;
 • Republika Białorusi;
 • Republika Gruzji;
 • Republika Mołdawii;
 • Republika Rosyjska;
 • Ukraina.

Zgodnie z Rozporządzeniem ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 8 grudnia 2017r. w sprawie wysokości wpłat dokonywanych w związku ze złożeniem wniosku o wydanie zezwolenia na pracę lub zezwolenia na pracę sezonową oraz złożeniem oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi w przypadku gdy podmiot zamierza powierzyć wykonywanie pracy cudzoziemcowi na podstawie zezwolenia na pracę sezonową wysokość wpłaty dokonywanej przez podmiot powierzający wykonywanie pracy cudzoziemcowi wynosi 30 zł. Jest to kwota bezzwrotna. Pobierana jest niezależnie od wydania zaświadczenia lub decyzji.

Opłatę można uiścić przez Internet, w banku lub urzędzie pocztowym na rachunek:
Powiatowy Urząd Pracy
ul. Ballestremów 16
41-700 Ruda Śląska
Nr rachunku: 63 1050 1214 1000 0024 3710 0015

Dowód wpłaty winien zawierać następujące dane:

 • nazwę podmiotu dokonującego wpłaty (pełna nazwa/imię i nazwisko oraz adres siedziby/miejsca zamieszkania pracodawcy),
 • tytuł dokonanej wpłaty (złożenie wniosku o wydanie zezwolenia na pracę sezonową cudzoziemca),
 • dane cudzoziemca tj. podanie pełnego imienia i nazwiska cudzoziemca, dla którego składany będzie wniosek o wydanie zezwolenia na pracę sezonową

 

Wydanie zezwolenia na pracę sezonową

Do wniosku o wydanie zezwolenia na pracę sezonową należy dołączyć następujące dokumenty:

 1. ważny dowód osobisty lub ważny dokument podróży albo, jeżeli podmiot takiego dokumentu nie posiada i nie może go uzyskać, inny ważny dokument potwierdzający tożsamość – w przypadku gdy podmiotem powierzającym wykonywanie pracy cudzoziemca jest osoba fizyczna;
 2. kopię WSZYSTKICH wypełnionych stron z ważnego dokumentu podróży cudzoziemca, którego dotyczy wniosek, a w przypadku gdy cudzoziemiec nie posiada ważnego dokumentu podróży i nie ma możliwości jego uzyskania – kopię innego ważnego dokumentu potwierdzającego tożsamość cudzoziemca; natomiast jeżeli cudzoziemiec nie przebywa na terytorium RP – kopię stron dokumentu podróży z danymi osobowymi cudzoziemca;
 3. kopię ważnego dokumentu uprawniającego do pobytu na terytorium RP – w przypadku gdy cudzoziemiec przebywa na terytorium RP;
 4. dowód wpłaty, o której mowa powyżej (30 zł.);
 5. dokument sporządzony przez pracodawcę użytkownika, potwierdzający uzgodnienie w zakresie skierowania cudzoziemca przez agencję pracy tymczasowej – w przypadku gdy podmiotem powierzającym pracę jest agencja;
 6. informację starosty właściwego ze względu na główne miejsce wykonywania pracy przez cudzoziemca o braku możliwości zaspokojenia potrzeb kadrowych pracodawcy w oparciu o rejestry bezrobotnych i poszukujących pracy lub o negatywnym wyniku rekrutacji organizowanej dla pracodawcy, wydaną nie wcześniej niż 180 dni przed dniem złożenia wniosku, a w przypadkach uzasadnionych przez starostę – 90 dni przed dniem złożenia wniosku, jeżeli jest ona wymagana;
 7. dokumenty potwierdzające spełnienie przez cudzoziemca wymagań stawianych kandydatom do pracy przez podmiot powierzający wykonywanie pracy, określonych w informacji starosty o braku możliwości zaspokojenia potrzeb kadrowych pracodawcy – w przypadku gdy informacja starosty była wymagana;
 8. dokumenty potwierdzające powierzenie pracy cudzoziemcowi, którego dotyczy wniosek, zgodnie z zezwoleniem na pracę sezonową przynajmniej jeden raz w ciągu 5 ostatnich lat – w przypadku gdy wnioskodawca występuje o wpisanie wniosku do ewidencji wniosków w sprawie pracy sezonowej na okresy przypadające w ciągu 2 lub 3 kolejnych lat kalendarzowych;
 9. dokumenty potwierdzające, że podmiot powierzający wykonywanie pracy cudzoziemcowi nie zalega z uiszczeniem zaliczek na podatek dochodowy i składek na ubezpieczenie społeczne, jeżeli były wymagane w związku z pracą wykonywaną przez danego cudzoziemca – w przypadku gdy wnioskodawca występuje o wpisanie wniosku do ewidencji wniosków w sprawie pracy sezonowej na okresy przypadające w ciągu 2 lub 3 kolejnych lat kalendarzowych;
 10. w przypadku cudzoziemca, który w okresie 3 lat poprzedzających złożenie wniosku o wydanie zezwolenia na pracę sezonową ukończył uczelnię z siedzibą na terytorium RP albo innego państwa EOG lub Konfederacji Szwajcarskiej albo jest uczestnikiem studiów doktoranckich odbywanych w RP lub przez 3 lata poprzedzające złożenie wniosku o wydanie zezwolenia na pracę sezonową przebywał legalnie na terytorium RP a pobyt był nieprzerwany (żadna z przerw nie była dłuższa niż 6 miesięcy i wszystkie przerwy nie  przekroczyły łącznie 10 miesięcy w okresach stanowiących podstawę do udzielenia mu zezwolenia na pobyt stały, chyba że przerwa była spowodowana: wykonywaniem przez cudzoziemca obowiązków zawodowych lub świadczeniem przez niego pracy poza terytorium RP na podstawie umowy zawartej z pracodawcą, którego siedziba znajduje się na terytorium RP lub towarzyszeniem temu cudzoziemcowi, przez jego małżonka lub małoletnie dziecko, lub szczególną sytuacją osobistą wymagającą obecności cudzoziemca poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i trwała nie dłużej niż 6 miesięcy, lub wyjazdem poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w celu odbycia praktyk lub  uczestnictwa w zajęciach, przewidzianych w toku studiów w polskiej uczelni) należy dołączyć dokumenty potwierdzające zaistnienie powyższych okoliczności;
 11. oświadczenie podmiotu powierzającego wykonywanie pracy cudzoziemcowi dotyczące okoliczności, o których mowa art. 88j ust. 1 pkt 3-7 ustawy (druk zamieszczono w zakładce dla pracodawców i przedsiębiorców w dokumentach do pobrania).

Podmiot powierzający wykonywanie pracy cudzoziemcowi do wniosku o wydanie zezwolenia na pracę sezonową może przedłożyć kopię dokumentów o których mową w punkcie 1, 4, 5, 7-10, jeżeli przedstawi do wglądu oryginały tych dokumentów upoważnionemu pracownikowi organu prowadzącego postępowanie.

 

W sprawach niewymagających postępowania wyjaśniającego starosta wydaje podmiotowi powierzającemu wykonywanie pracy cudzoziemcowi zaświadczenie o wpisie do ewidencji wniosków w sprawie pracy sezonowej, zezwolenie na pracę sezonową  albo decyzję o odmowie wydania zezwolenia na pracę sezonową w terminie 7 dni ROBOCZYCH od dnia złożenia KOMPLETNEGO WNIOSKU.

Zaświadczenie o wpisie wniosku o wydanie zezwolenia na pracę sezonową do ewidencji wniosków w sprawie pracy sezonowej podmiot powierzający wykonywanie pracy cudzoziemcowi przekazuje temu cudzoziemcowi.

Jeżeli wniosek o wydanie zezwolenia na pracę sezonową został wpisany do ewidencji wniosków, zezwolenie na pracę sezonową wydaje się po wjeździe cudzoziemca na terytorium RP na podstawie wizy wydanej w celu wykonywania pracy sezonowej lub w ramach ruchu bezwizowego, jeżeli podmiot powierzający wykonywanie pracy przedstawił właściwemu staroście:

 • kopię ważnego dokumentu uprawniającego cudzoziemca do pobytu na terytorium RP;
 • informację o adresie zakwaterowania cudzoziemca w okresie pobytu na terytorium RP.

Pracę na warunkach określonych w zaświadczeniu o wpisie wniosku o wydanie zezwolenia na pracę sezonową do ewidencji wniosków w sprawie pracy sezonowej uważa się za legalną od dnia, w którym podmiot powierzający wykonywanie pracy cudzoziemcowi przedstawił dokumenty, o których mowa wyżej, do dnia doręczenia decyzji starosty w sprawie zezwolenia na pracę sezonową. Jeżeli dzień rozpoczęcia pracy przez cudzoziemca przypada na dzień wolny od pracy urzędu, pracę na warunkach określonych w zaświadczeniu uważa się za legalną również wówczas, gdy w pierwszym dniu pracy urzędu podmiot powierzający wykonywanie pracy cudzoziemcowi przedstawił właściwemu staroście, dokumenty o których mowa powyżej.

Jeżeli wniosek o wydanie zezwolenia na pracę sezonową został wpisany do ewidencji wniosków, a podmiot powierzający wykonywanie pracy cudzoziemcowi w terminie 120 dni od dnia dokonania wpisu nie przedstawił kopii ważnego dokumentu uprawniającego cudzoziemca do pobytu na terytorium RP, postępowanie  w sprawie wniosku o wydanie zezwolenia na pracę sezonową zostaje umorzone.

Na wniosek podmiotu powierzającego wykonywanie pracy cudzoziemcowi starosta może dokonać wpisu wniosku o wydanie zezwolenia na pracę sezonową na okresy nie dłuższe niż 9 miesięcy w ciągu roku kalendarzowego przypadające odpowiednio w ciągu nie więcej niż 3 kolejnych lat kalendarzowych do ewidencji wniosków, jeżeli cudzoziemiec jest obywatelem Republiki Armenii, Republiki Białorusi, Republiki Gruzji, Republiki Mołdawii, Federacji Rosyjskiej, Ukrainy, a podmiot powierzający wykonywanie pracy cudzoziemcowi:

 • powierzał wykonywanie pracy cudzoziemcowi, którego dotyczy wniosek, zgodnie z zezwoleniem na pracę sezonową co najmniej raz w okresie 5 lat poprzedzających dzień złożenia wniosku;
 • nie zalega z uiszczeniem zaliczek na podatek dochodowy i składek na ubezpieczenia społeczne, jeżeli były wymagane w związku z pracą wykonywaną przez tego cudzoziemca, z wyjątkiem przypadków, gdy uzyskał rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu.

Wydanie nowego zezwolenia na pracę sezonową nie jest wymagane, jeżeli:

 1. nastąpiła zmiana siedziby lub miejsca zamieszkania, nazwy lub formy prawnej podmiotu powierzającego wykonywanie pracy cudzoziemcowi lub przejęcie zakładu pracy lub jego części przez innego pracodawcę;
 2. nastąpiło przejście zakładu pracy lub jego części na innego pracodawcę;
 3. podmiot powierzający wykonywanie pracy cudzoziemcowi i cudzoziemiec zawarli umowę o pracę  zamiast umowy cywilnoprawnej;
 4. podmiot powierzający wykonywanie pracy cudzoziemcowi powierza mu pracę innego rodzaju niż praca wykonywana w ramach działalności (PKD) określonych w rozporządzeniu w sprawie podklas działalności wg PKD w których wydawane są zezwolenia na pracę sezonową cudzoziemca na okresy nie dłuższe niż łącznie 30 dni w ciągu ważności zezwolenia, jeżeli:
 • cudzoziemiec jest obywatelem Republiki Armenii, Republiki Białorusi, Republiki Gruzji, Republiki Mołdawii, Federacji Rosyjskiej, Ukrainy;
 • cudzoziemiec otrzymuje wynagrodzenie nie niższe niż określone w posiadanym zezwoleniu na pracę sezonową;
 • cudzoziemiec nie wykonuje pracy w charakterze pracownika tymczasowego.

 

Jeżeli podmiotem powierzającym wykonywanie pracy cudzoziemcowi jest agencja pracy tymczasowej, podmiot ten pisemnie powiadamia Powiatowy Urząd Pracy, który wydał zezwolenie na pracę sezonową o okolicznościach wymienionych w punktach 1-3 do 7 dni od dnia ich zaistnienia.

W przypadku cudzoziemca, który wjechał na terytorium RP na postawie wizy wydanej w celu wykonywania pracy sezonowej lub w ramach ruchu bezwizowego w związku z wnioskiem o wydanie zezwolenia na pracę sezonową wpisanym do ewidencji wniosków, okres wykonywania pracy sezonowej liczony jest od dnia pierwszego wjazdu cudzoziemca na terytorium państw obszaru Schengen w danym roku kalendarzowym.

Jeżeli cudzoziemiec wjechał na terytorium RP na podstawie wizy wydanej w celu wykonywania pracy sezonowej lub w ramach ruchu bezwizowego w związku z wnioskiem o wydanie zezwolenia na pracę sezonową wpisanym do ewidencji, starosta może wydać przedłużenie zezwolenia na pracę sezonową w celu kontynuacji pracy sezonowej przez cudzoziemca na rzecz tego samego podmiotu lub w celu wykonywania pracy sezonowej na rzecz innego podmiotu powierzającego wykonywanie pracy cudzoziemcowi.

Uzyskanie zezwolenia na pracę nie zwalnia z określonych odrębnymi przepisami wymogów, od spełnienia których uzależnione jest wykonywanie zawodów regulowanych lub działalności.

Podmiot powierzający wykonywanie pracy cudzoziemcowi, od którego jest wymagane posiadanie zezwolenia na pracę sezonową, jest obowiązany do:

 1. uwzględnienia w umowie z cudzoziemcem warunków zawartych w zezwoleniu na pracę (art. 88c ustawy);
 2. dostosowywania, w przypadku o którym mowa w art. 88c ust. 6, wysokości wynagrodzenia cudzoziemca do aktualnej wysokości przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w województwie, ogłaszanego przez Prezesa GUS ;
 3. zawarcia z cudzoziemcem umowy w formie pisemnej oraz przedstawienia cudzoziemcowi przed podpisaniem umowy jej tłumaczenia na język zrozumiały dla cudzoziemca;
 4. przekazania jednego egzemplarza zezwolenia pracę cudzoziemcowi, którego dotyczy zezwolenie, w formie pisemnej;
 5. informowania cudzoziemca o działaniach podejmowanych w związku z postępowaniem o udzielenie lub przedłużenie zezwolenia na pracę oraz decyzjach o wydaniu, odmowie wydania lub uchyleniu zezwolenia na pracę sezonową;
 6. zachowania należytej staranności w postępowaniach o zezwolenie, przedłużenie i uchylenie zezwolenia pracę sezonową cudzoziemca;
 7. udostępnienia podmiotom o których mowa w art. 88f ust. 3, na ich wniosek dokumentów potwierdzających wypełnienie obowiązków określonych w pkt 1-6, sporządzonych w języku polskim lub przetłumaczonym na język polski.

W stosunku do cudzoziemca pełniącego funkcję w zarządzie osoby prawnej wpisanej do rejestru przedsiębiorców lub będącej spółką kapitałową w organizacji albo prowadzącego sprawy spółki komandytowej lub komandytowo-akcyjnej jako komplementariusza, albo będącego prokurentem przepisów wymienionych w punktach 1-3 nie stosuje się.

Starosta (Powiatowy Urząd Pracy) wydaje decyzję o odmowie wydania zezwolenia pracę sezonową cudzoziemca, gdy podmiot powierzający wykonywanie pracy cudzoziemcowi:

 1. w toku postępowania:
  • złożył wniosek zawierający nieprawdziwe dane osobowe lub fałszywe informacje lub dołączył do niego dokumenty zwierające takie dane lub
  • zeznał nieprawdę lub zataił prawdę, albo w celu użycia jako autentyczny podrobił lub przerobił dokument albo takiego dokumentu jako autentycznego używał;
 2. nie spełnił wymogów określonych w art. 88c;
 3. został prawomocnie ukarany za wykroczenie określone w art. 120 ust. 3-5;
 4. w ciągu dwóch lat od uznania za winnego popełnienia czynu, o którym mowa w art. 120 ust. 1, został ponownie prawomocnie ukarany za podobne wykroczenie;
 5. jest osobą fizyczną, karaną za popełnienie czynu z art. 218-221 ustawy z dnia 6 czerwca 1997r. – Kodeks karny;
 6. jest osobą fizyczną, karaną za popełnienie w związku z postępowaniem o wydanie zezwolenia na pracę, czynu z art. 270-275 ustawy z dnia 6 czerwca 1997r. – Kodeks karny, albo jest podmiotem zarządzanym lub kontrolowanym przez taką osobę;
 7. jest osobą fizyczną karaną za czyn, o którym mowa w art. 189a ustawy z dnia 6 czerwca 1997r. – Kodeks karny, lub karaną w innym państwie na podstawie przepisów Protokołu o zapobieganiu, zwalczaniu oraz karaniu za handel ludźmi, w szczególności kobietami i dziećmi, uzupełniającego Konwencję Narodów Zjednoczonych przeciwko międzynarodowej przestępczości zorganizowanej, albo jest podmiotem zarządzanym lub kontrolowanym przez taką osobę;
 8. nie dopełnia obowiązków wynikających z art. 88h ust. 4;
 9. wnioskuje o wydanie zezwolenia w stosunku do cudzoziemca, który:
  • nie spełnia wymagań kwalifikacyjnych i innych warunków w przypadku zamiaru powierzenia wykonywania pracy w zawodzie regulowanym,
  • nie spełnia wymagań podmiotu powierzającego wykonywanie pracy cudzoziemcowi określonych w informacji starosty o braku możliwości zaspokojenia potrzeb kadrowych pracodawcy;
  • w związku z postępowaniem o wydanie zezwolenia na pracę został ukarany za czyn określony w art. 270-275 ustawy z dnia 6 czerwca 1997r. – Kodeks karny;
 10. starosta wydaje decyzję o odmowie wydania zezwolenia na pracę również w przypadku gdy:
  • dane osoby, której dotyczy wniosek, zostały umieszczone w wykazie cudzoziemców, których pobyt na terytorium RP jest niepożądany;
  • w danym roku nastąpiło przekroczenie obowiązującego limitu zezwoleń na pracę sezonową.

Starosta może wydać decyzję o odmowie wydania zezwolenia na pracę sezonową, jeżeli z okoliczności wynika, że wniosek o wydanie zezwolenia na pracę został złożony dla pozoru, zezwolenie będzie wykorzystane przez cudzoziemca w celu innym niż wykonywanie pracy dla danego podmiotu lub podmiot powierzający wykonywanie pracy cudzoziemcowi nie dopełnia obowiązków związanych z prowadzeniem działalności lub powierzaniem pracy innym osobom, w szczególności:

 • nie posiada środków finansowych ani źródeł dochodu niezbędnych do pokrycia zobowiązań wynikających z powierzenia pracy cudzoziemcowi lub
 • nie prowadzi działalności gospodarczej, rolniczej lub statutowej uzasadniającej powierzenie pracy danemu cudzoziemcowi w danym okresie, w tym zawiesił działalność, został wykreślony z właściwego rejestru lub jego działalność jest w okresie likwidacji, lub
 • nie dopełnia obowiązku opłacania składek na ubezpieczenia społeczne, na ubezpieczenie zdrowotne, na Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych oraz na Fundusz Emerytur Pomostowych, lub
 • nie zgłasza do ubezpieczenia społecznego pracowników lub innych osób objętych obowiązkowym ubezpieczeniem społecznym, lub
 • zalega z uiszczeniem podatków, z wyjątkiem przypadków, gdy uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie, rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu.

Starosta wydaje decyzję o uchyleniu zezwolenia na pracę sezonową, jeżeli:

 • uległy zmianie okoliczności lub dowody, odnoszące się do wydanej decyzji;
 • ustała przyczyna udzielenia zezwolenia na pracę sezonową;
 • podmiot powierzający wykonywanie pracy cudzoziemcowi w toku postępowania:
  • złożył wniosek zawierający nieprawdziwe dane osobowe lub fałszywe informacje lub dołączył  do niego dokumenty zwierające takie dane lub
  • zeznał nieprawdę lub zataił prawdę albo w celu użycia jako autentyczny podrobił lub przerobił dokument, albo takiego dokumentu jako autentycznego używał;
 • podmiot powierzający wykonywanie pracy cudzoziemcowi nie dopełnił obowiązków, o których mowa w art. 88h ust. 4 ustawy
 • podmiot powierzający wykonywanie pracy cudzoziemcowi nie prowadzi działalności uzasadniającej powierzenie pracy cudzoziemcowi, w szczególności nie prowadzi działalności gospodarczej, statutowej lub rolniczej, jego działalność jest w okresie likwidacji lub w okresie zawierzenia;
 • zaistniały okoliczności o których mowa w art. 88j ust. 1 pkt 3-7.

W przypadku uchylenia zezwolenia na pracę sezonową na podstawie art. 88y ust. 1 pkt 5 lub 6 cudzoziemcowi przysługuje prawo do odszkodowania od podmiotu powierzającego wykonywanie pracy cudzoziemcowi za niewykonanie zobowiązań, które ten podmiot musiałby wykonać, gdyby zezwolenie na pracę sezonową nie zostało uchylone.

 

Przedłużenie zezwolenia na pracę sezonową

Do wniosku o wydanie przedłużenia zezwolenia pracę sezonową należy dołączyć wszystkie dokumenty wymagane do złożenia wniosku o wydanie zezwolenia pracę sezonową.

Ponadto podmiot, który wcześniej powierzał wykonywanie pracy danemu cudzoziemcowi do wniosku o wydanie przedłużenia zezwolenia na pracę poza dokumentami wymienionymi powyżej dołącza:

 • umowę między podmiotem powierzającym wykonywanie pracy cudzoziemcowi a cudzoziemcem, będącą podstawą wykonywania pracy zgodnie z zezwoleniem na pracę sezonową;
 • dokumenty potwierdzające opłacenie składek na ubezpieczenie społeczne, jeżeli były wymagane w związku z wykonywaniem pracy przez cudzoziemca.

 

Podmiot powierzający wykonywanie pracy cudzoziemcowi do wniosku o wydanie przedłużenia zezwolenia na pracę sezonową może dołączyć odpowiednio kopie dokumentów o których mowa w punkcie 1 i 2, jeżeli przedstawi do wglądu oryginały tych dokumentów upoważnionemu pracownikowi organu prowadzącemu postępowanie.

W przypadku złożenia wniosku o wydanie przedłużenia zezwolenia na pracę sezonową cudzoziemca podmiot powierzający wykonywanie pracy cudzoziemcowi dokonuje wpłaty w wysokości 30 zł.

W przypadku zmiany właściwości starosty ze względu a zmianę siedziby lub miejsca zamieszkania podmiotu powierzającego wykonywanie pracy cudzoziemcowi właściwość starosty do prowadzenia postępowania w sprawie wydania przedłużenia zezwolenia na pracę sezonową określa się na dzień złożenia wniosku o wydanie przedłużenia zezwolenia.

W przypadku gdy wniosek o zezwolenie na pracę sezonową lub przedłużenie zezwolenia na pracę sezonową zostaną wniesione w postaci elektronicznej, podmiot powierzający wykonywanie pracy cudzoziemcowi dołącza do wniosku elektroniczne kopie (skany) wymaganych dokumentów. Informację starosty, w przypadku gdy była wymagana, dołącza się do wniosku w ORYGINALE. Powiatowy Urząd Pracy w Rudzie Śląskiej może zażądać przedstawienia oryginałów dokumentów, z których sporządzono elektroniczne kopie.

Dokumenty sporządzone w języku obcym, z wyjątkiem dokumentów podróży, służące za dowód odpowiednio w postępowaniu o wydanie zezwolenia na pracę sezonową lub przedłużenia zezwolenia na pracę sezonową, składa się wraz z ich tłumaczeniem na język polski, dokonanym przez tłumacza przysięgłego

UWAGA!

Starosta rozpatruje wnioski o wydanie zezwolenia na pracę sezonową z uwzględnieniem pierwszeństwa cudzoziemców, którzy co najmniej raz w okresie 5 lat poprzedzających złożenie wniosku wykonywali pracę na rzecz danego podmiotu na podstawie zezwolenia na pracę sezonową lub  oświadczenia o zamiarze powierzenia wykonywania pracy cudzoziemcowi, jeżeli praca będzie wykonywana na podstawie UMOWY O PRACĘ.

 W razie pytań prosimy o kontakt:

Imię i nazwisko Stanowisko Pokój Telefon Adres e-mail
Ewa Sirsisko Doradca klienta  19 32 771-59-85  
Aleksandra Stronczek Doradca klienta  19 32 771-59-85  
Utworzono: 2017-12-29 09:38 | Redagował: Izabela Szweda 2018-09-07 08:44
Drukuj Zapisz jako pdf Odwiedziny: 812
 • r9crfpldo4H02GWH6cnKLvd_pnDmRy6-itrE1KqTEd9F0QDUJy8pLFRRriaLC1geVq6IoOIWH653-bLrs6JAOw

 • 914KF_O6PDGqSIpy5zuu5DPFCEdG2Dyn0unQC1of9yZF0QDUJy8pLFRRriaLC1geVq6IoOIWH653-bLrs6JAOw

 • _lHJyiNrS00oSu_ux2yQAuZodIWXPifRj3zNV2y_w1JF0QDUJy8pLFRRriaLC1geVq6IoOIWH653-bLrs6JAOw

 • B2gqyvNxuZmMNGEjqlZffOO60BDDBplFUVaR7i6W4BpF0QDUJy8pLFRRriaLC1geVq6IoOIWH653-bLrs6JAOw

 • T6jRbXkt1IrsXAXdovWtWyQUU1jzlDoM4LujyCSbHUNF0QDUJy8pLFRRriaLC1geVq6IoOIWH653-bLrs6JAOw

 • K9XhXiUDrxv8D7ECe8i2o834I_lGNPgTHJajvw8yugRF0QDUJy8pLFRRriaLC1geVq6IoOIWH653-bLrs6JAOw

 • nucVjRBWdA6hnk9pNkMYrOzfYeNLg0HfCd4xfrWhclVF0QDUJy8pLFRRriaLC1geVq6IoOIWH653-bLrs6JAOw

 • kJbNRt8htoqsgX0AeqsRPY2As3jdSRo-wXm5ks_XJUhF0QDUJy8pLFRRriaLC1geVq6IoOIWH653-bLrs6JAOw

 • 7Kx8kLX3UgzRDfjhWrU4aiOA9NAJnp69HIAZG6FaenZF0QDUJy8pLFRRriaLC1geVq6IoOIWH653-bLrs6JAOw

 • 1h_hEO-rue_-zl3JN163CL3-3d3NWQtt0PGB_4Kf21nNHEhgujP6fMie7bbvfAMKEyVol67lvoYtRC7RSyBXog

 • jF6yoGT__TmI87Xnk7w90I_6WYvmBr2Cfsi6VzUb7hbNHEhgujP6fMie7bbvfAMKEyVol67lvoYtRC7RSyBXog

 • oE8SVmtxgcRuNGIE6Xq4CAaw7pdHbVdg5n0ubt037bfNHEhgujP6fMie7bbvfAMKEyVol67lvoYtRC7RSyBXog

 • F7njgPYgQW9NXb0oQHv-0XmxwUr3JCqzyySUkxk3V5HNHEhgujP6fMie7bbvfAMKEyVol67lvoYtRC7RSyBXog

 • adILCPaJTYPZiLcH_FN3s59CljSLwprzTGpnZXP8ABXNHEhgujP6fMie7bbvfAMKEyVol67lvoYtRC7RSyBXog

 • 99KfgqFiSw2A4wIiYDsNElxdWqb7GI4LJuQge9vuCvfNHEhgujP6fMie7bbvfAMKEyVol67lvoYtRC7RSyBXog

 • Qr-Y0M5geoUWVESsez2LeBEuHBSaER0AQGEt2_DL25DNHEhgujP6fMie7bbvfAMKEyVol67lvoYtRC7RSyBXog

 • Poie_a9lBn-PkmmJIIFJQQSIJFKegLv_NxVaDEyp4s7NHEhgujP6fMie7bbvfAMKEyVol67lvoYtRC7RSyBXog

 • Dou_NhBVNJGM8ipG2SehPptFG9yzyIjmRqyJRqHpcPHNHEhgujP6fMie7bbvfAMKEyVol67lvoYtRC7RSyBXog

 • ajvHX_-il2wuAy50PpJLf2uqrVP4xFZ6Xc3xatJxeHPNHEhgujP6fMie7bbvfAMKEyVol67lvoYtRC7RSyBXog

 • JTvfkDBONeMp_3dl0m4cLHqfZ0j5UBb3hk4mxF1t9qrNHEhgujP6fMie7bbvfAMKEyVol67lvoYtRC7RSyBXog

Projektowanie stron: IntraCOM.pl