Przejdź do treści

Klawisze Dostępności

 • Wersja kontrastowa: Alt  i  1
 • Przejdź do treści strony: Alt i 2
 • Mapa Witryny: Alt i 3
 • Wyszukiwarka: Alt i W

Zamiast klawisza Alt możesz użyć H

Twoja sugestia

Masz pomysł jak usprawnić naszą witrynę lub chcesz zgłosić problem? Skorzystaj z poniższego formularza!
Powiatowy Urząd Pracy w Rudzie Śląskiej

Powiatowy Urząd Pracy
w Rudzie Śląskiej

ul. Ballestremów 16
41-700 Ruda Śląska

tel. 32 771 59 00, fax. 32 771 59 88
e-mail:

zobacz dojazd
Powiat Ruda Śląska - herb
wyszukiwanie ofert pracy
Strona główna » Dla pracodawców » Informacje o zatrudnianiu cudzoziemców spoza UE i EOG » Oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi

Kalendarium

przejdź do kolejnego miesiąca przejdź do kolejnego miesiąca
PnWtŚrCzPtSbN
1234
56
7
891011
12131415161718
19202122232425
262728
29
30
Kalendarium

Newsletter

Jeśli chcesz otrzymywać aktualne oferty pracy, dodaj swój adres e-mail

EhZDCWhkEnq4g9095YgtoCYJ6EygiVUjUmu0LIjqnOFCtyDIZLzFbD__PlW6vQkFNaA2Z4eGdV1dVaFIijskh3Vm9f6X0EozalMcscsM2v4UHgXZihAJX7RG9Ufh_N5u

ceVa7KW5u4t3wVtGENhTxtm_atbXue_kHqV_LjV68V9CtyDIZLzFbD__PlW6vQkFNaA2Z4eGdV1dVaFIijskh3Vm9f6X0EozalMcscsM2v4UHgXZihAJX7RG9Ufh_N5u

g_5wszYlwz3uoxtlGHoh0KhHaeq2aG_c5AzWwdm-87xCtyDIZLzFbD__PlW6vQkFNaA2Z4eGdV1dVaFIijskh3Vm9f6X0EozalMcscsM2v4UHgXZihAJX7RG9Ufh_N5u

z43vVilhrNIyqFUP1ETZ7Xaz_PsQAIanUdOGr83Z1lJCtyDIZLzFbD__PlW6vQkFNaA2Z4eGdV1dVaFIijskh3Vm9f6X0EozalMcscsM2v4UHgXZihAJX7RG9Ufh_N5u

_n8LQ5YKWZWFqacmnlTxF51hB4RfaAb1DDKawzT1GkxCtyDIZLzFbD__PlW6vQkFNaA2Z4eGdV1dVaFIijskh3Vm9f6X0EozalMcscsM2v4UHgXZihAJX7RG9Ufh_N5u

bK0L178q2a7TnD-xKOCCtVEa73vjn4POQpm8--XFcFRCtyDIZLzFbD__PlW6vQkFNaA2Z4eGdV1dVaFIijskh3Vm9f6X0EozalMcscsM2v4UHgXZihAJX7RG9Ufh_N5u

cN-hAiPuKmNKzP_b0o_zOL_OsQZBTmJHeMewXV5kxmxCtyDIZLzFbD__PlW6vQkFNaA2Z4eGdV1dVaFIijskh3Vm9f6X0EozalMcscsM2v4UHgXZihAJX7RG9Ufh_N5u

Ls0jC8jgMg8a7zwytdGMUazMDeX-72Sa_Km2hPC1ZFdCtyDIZLzFbD__PlW6vQkFNaA2Z4eGdV1dVaFIijskh3Vm9f6X0EozalMcscsM2v4UHgXZihAJX7RG9Ufh_N5u

YDSLHTw7K67tNvDawYzifR3IhSi-qrQKVv4W4TNxQtRCtyDIZLzFbD__PlW6vQkFNaA2Z4eGdV1dVaFIijskh3Vm9f6X0EozalMcscsM2v4UHgXZihAJX7RG9Ufh_N5u

Oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi

Z uwagi na konieczność usprawnienia rejestracji oświadczeń o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi oraz skrócenia czasu oczekiwania na wpis do ewidencji oświadczeń Powiatowy Urząd Pracy w Rudzie Śląskiej przyjmuje do rejestracji wyłącznie oświadczenia złożone za pośrednictwem portalu praca.gov.pl

Instrukcja przesłania formularza za pośrednictwem portalu:

 1. należy wejść na stronę www.praca.gov.pl
 2. zalogować się lub zarejestrować konto na portalu PSZ
 3. wybrać na stronie głównej pole „Zatrudnianie cudzoziemców”
 4. wybrać „Oświadczenie o powierzeniu wykonywania pracy”
 5. z wykazu dokumentów należy wybrać stosowny tj. „Oświadczenie o powierzeniu wykonywania pracy”, lub w przypadku agencji pracy tymczasowej „Oświadczenie podmiotu działającego jako agencja pracy tymczasowej o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi w charakterze pracownika tymczasowego”
 6. jako adresata wniosku należy wybrać Powiatowy Urząd Pracy w Rudzie Śląskiej
 7. następnie formularz należy wypełnić, dołączyć niezbędne załączniki, podpisać go kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP oraz wysłać.

W przypadku braku kwalifikowanego podpisu elektronicznego lub profilu zaufanego e-PUAP, wniosek należy po wysłaniu wydrukować, podpisać odręcznie i wraz z załącznikami dostarczyć do kancelarii tutejszego Urzędu Pracy – pok. nr 1

Podmiot powierzający wykonywanie pracy cudzoziemcowi, składając oświadczenie o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi w celu wpisu do ewidencji oświadczeń, dołącza do oświadczenia:

 1. ważny dowód osobisty lub ważny dokument podróży albo, jeżeli takiego dokumentu nie posiada i nie może go uzyskać, inny ważny dokument potwierdzający tożsamość- w przypadku gdy podmiotem powierzającym wykonanie pracy cudzoziemcowi jest osoba fizyczna;
 2. kopię wszystkich wypełnionych stron ważnego dokumentu podróży cudzoziemca, którego dotyczy wniosek, a w przypadku gdy cudzoziemiec nie posiada ważnego dokumentu podróży i nie ma możliwości jego uzyskania- kopię innego ważnego dokumentu potwierdzającego jego tożsamość; natomiast jeżeli cudzoziemiec nie przybywa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej- kopię stron dokumentu podróży z danymi osobowymi cudzoziemca;
 3. dowód wpłaty, o której mowa w art. 90 a ust. 1a ustawy;
 4. oświadczenie podmiotu powierzającego wykonywanie pracy cudzoziemcowi dotyczące okoliczności, o których mowa w art. 88z ust. pkt. 1-6 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.

 

Opłaty z tytułu rejestracji oświadczeń  o powierzeniu wykonywania pracy przez cudzoziemca   

Podmiot powierzający wykonywanie pracy cudzoziemcowi składa oświadczenie  o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi w celu dokonania wpisu do ewidencji oświadczeń wraz  z dowodem wpłaty w wysokości 30 zł.

Opłatę można uiścić przez Internet, w banku lub urzędzie pocztowym na rachunek:
Powiatowy Urząd Pracy
ul. Ballestremów 16
41-700 Ruda Śląska
Nr rachunku: 63 1050 1214 1000 0024 3710 0015

 

Dowód wpłaty winien zawierać następujące dane:

 • nazwę podmiotu dokonującego wpłaty (pełna nazwa/imię i nazwisko oraz adres siedziby/miejsca zamieszkania pracodawcy),
 • tytuł dokonanej wpłaty (rejestracja oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi),
 • dane cudzoziemca tj. podanie pełnego imienia i nazwiska cudzoziemca, dla którego składane  będzie oświadczenie o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi.

 

Praktyczne informacje dotyczące zatrudnienia cudzoziemców

Oświadczenie o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi jest wpisywane do ewidencji oświadczeń przez powiatowy urząd pracy właściwy ze względu na siedzibę lub miejsce stałego pobytu podmiotu powierzającego wykonywanie pracy cudzoziemcowi jeżeli:

1. cudzoziemiec jest obywatelem Republiki Armenii, Republiki Białorusi, Republiki Gruzji, Republiki Mołdawii, Federacji Rosyjskiej lub Ukrainy.

2. cudzoziemiec nie wykonuje pracy w zakresie działalności, które określone zostaną w rozporządzeniu MRPiPS w sprawie podklas działalności według klasyfikacji PKD, w których wydawane są zezwolenia na pracę sezonową cudzoziemca,

3. okres wykonywania pracy określony w złożonym oświadczeniu o powierzeniu pracy cudzoziemcowi oraz okresy pracy wykonywanej na podstawie oświadczeń wpisanych do ewidencji oświadczeń wynoszą łącznie nie dłużej niż 6 miesięcy w ciągu kolejnych 12 miesięcy niezależnie od liczby podmiotów powierzających temu cudzoziemcowi wykonywanie pracy.

W sprawach niewymagających postępowania wyjaśniającego powiatowy urząd pracy wpisuje oświadczenie o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi do ewidencji oświadczeń albo starosta odmawia w drodze decyzji wpisania oświadczenia do ewidencji oświadczeń nie później niż w terminie 7 dni roboczych od dnia otrzymania oświadczenia, a w sprawach wymagających postępowania wyjaśniającego – nie później niż w terminie 30 dni od dnia otrzymania oświadczenia.

Starosta wydaje decyzję o odmowie wpisania oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi do ewidencji oświadczeń, jeżeli:

1. podmiot powierzający wykonywanie pracy cudzoziemcowi (lub osoba fizyczna, która działa w jego imieniu), którego siedziba lub miejsce zamieszkania albo oddział, zakład lub inna forma zorganizowanej działalności znajdują się na terytorium RP, w okresie 12 miesięcy poprzedzających datę złożenia oświadczenia w PUP, zostali co najmniej dwukrotnie prawomocnie ukarani, za powierzenie pracy cudzoziemcowi zwolnionemu z obowiązku posiadania zezwolenia na pracę, natomiast nie zawarł z nim umowy w formie pisemnej lub nie przedstawił cudzoziemcowi umowy na język dla niego zrozumiały;

2. podmiot powierzający wykonywanie pracy cudzoziemcowi lub osoba fizyczna, która działała w jego imieniu, zostali prawomocnie ukarani w związku z:

- doprowadzeniem cudzoziemca do  nielegalnego wykonywania pracy, za pomocą wprowadzenia cudzoziemca w błąd, wyzyskania błędu, wykorzystania zależności służbowej lub niezdolności do należytego pojmowania przedsiębranego działania;

- żądaniem od cudzoziemca korzyści majątkowej w zamian za podjęcie działań zmierzających do uzyskania zezwolenia na pracę lub innego dokumentu uprawniającego do wykonywania pracy;

- doprowadzeniem innej osoby do powierzenia cudzoziemcowi nielegalnego wykonywania pracy za pomocą wprowadzenia w błąd, wyzyskania błędu lub niezdolności do należytego pojmowania przedsiębranego działania;

3. podmiot powierzający wykonywanie pracy cudzoziemcowi lub osoba fizyczna, która działała w jego imieniu, zostali ponownie prawomocnie ukarani w ciągu dwóch lat od uznania za winnego powierzenia cudzoziemcowi nielegalne wykonywanie pracy;

4. podmiot powierzający wykonywanie pracy cudzoziemcowi jest osobą fizyczną, karaną za popełnienie czynu z art. 218-221 ustawy z dnia 6 czerwca 1997r. – Kodeks karny;

5. podmiot powierzający wykonywanie pracy cudzoziemcowi jest osobą fizyczną, karaną za popełnienie w związku z postępowaniem o wydanie zezwolenia na pracę czynu z art. 270-275 ustawy z dnia 6 czerwca 1997r. – kodeks karny, albo jest podmiotem zarządzanym lub kontrolowanym przez taką osobę;

6. podmiot powierzający wykonywanie pracy cudzoziemcowi jest osobą fizyczną, karaną za czyn, o którym mowa w art. 189a ustawy z dnia 6 czerwca 1997r. – Kodeks karny, lub karaną w innym państwie na podstawie przepisów Protokołu o zapobieganiu, zwalczaniu oraz karaniu za handel ludźmi, w szczególności kobietami i dziećmi, uzupełniającego Konwencję Narodów Zjednoczonych przeciwko międzynarodowej przestępczości zorganizowanej, albo jest podmiotem zarządzanym lub kontrolowanym prze taką osobę;

7. w danym roku kalendarzowym nastąpiło przekroczenie obowiązującego limitu oświadczeń, o którym mowa w art. 90b ust.

Starosta może wydać decyzję o odmowie wpisania oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi do ewidencji oświadczeń, jeżeli z okoliczności wynika, że oświadczenie zostało złożone dla pozoru, oświadczenie będzie wykorzystanie przez cudzoziemca w celu innym niż wykonywanie pracy da  danego podmiotu lub podmiot powierzający wykonywanie pracy cudzoziemcowi nie dopełnia obowiązków związanych z prowadzeniem działalności lub powierzaniem pracy innym osobom, w szczególności:

 1. nie posiada środków finansowych ani źródeł dochodu niezbędnych do pokrycia zobowiązań wynikających z powierzenia pracy cudzoziemcowi lub
 2. nie prowadzi działalności gospodarczej, rolniczej lub statutowej uzasadniającej powierzenie pracy danemu cudzoziemcowi w danym okresie, w tym zawiesił działalność, został wykreślony z właściwie rejestru lub jego działalność jest w okresie likwidacji, lub
 3. nie dopełnia obowiązku opłacenia składek na ubezpieczenia społeczne, na ubezpieczenie zdrowotne, na Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych oraz na fundusz Emerytur Pomostowych, lub
 4. nie zgłasza do ubezpieczenia społecznego pracowników lub innych osób objętych obowiązkowym ubezpieczeniem społecznym, lub
 5. zalega z uiszczeniem podatków, za wyjątkiem przypadków, gdy uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie, rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu.

Podmiot powierzający wykonywanie pracy cudzoziemcowi, którego oświadczenie o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi zostało wpisane do ewidencji oświadczeń, pisemnie powiadamia właściwy powiatowy urząd pracy o:

1) podjęciu pracy przez cudzoziemca najpóźniej w dniu rozpoczęcia pracy,

2) niepodjęciu pracy przez cudzoziemca w terminie 7 dni od dnia rozpoczęcia pracy określonego w ewidencji oświadczeń.

Jeśli powierzający nie dopełni w/w obowiązku, na potrzeby ustalenia okresu wykonywania przez cudzoziemca pracy na podstawie oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy będzie się uznawać, że cudzoziemiec wykonywał pracę od dnia określonego w oświadczeniu, chyba że z okoliczności będzie wynikać, że cudzoziemiec rozpoczął pracę w późniejszym terminie. W odniesieniu do terminu zakończenia pracy będzie się domniemywać, że cudzoziemiec zakończył ją w dniu określonym w oświadczeniu, chyba że co innego będzie wynikać z okoliczności.

 W razie pytań prosimy o kontakt:

Imię i nazwisko Stanowisko Pokój Telefon Adres e-mail
Ewa Sirsisko Doradca klienta  19 32 771-59-85  
Aleksandra Stronczek Doradca klienta  19 32 771-59-85  
Utworzono: 2012-08-02 09:32 | Redagował: Izabela Szweda 2018-09-07 08:44
Drukuj Zapisz jako pdf Odwiedziny: 1467
 • 4EUwmO6ozoJZUry-SK7AOpyU4sWkXzuhx0DskwqiIF1pj6lWfQpyRsDVcGrzFFh-_piPGxGE-r0_0Zt2G4tqcgmHG8xLy_E_iM05kooYyzN2jgl5QTxLx617J1ABYXHT

 • 1TMjKQAxUED6jMr0RwbtnXa09hFu0Z5nO2KqXuGtYd1pj6lWfQpyRsDVcGrzFFh-_piPGxGE-r0_0Zt2G4tqcgmHG8xLy_E_iM05kooYyzN2jgl5QTxLx617J1ABYXHT

 • ekjpgJlePKcSy98vEr_X9t-39WOw3NhxujfDcDn5dBtpj6lWfQpyRsDVcGrzFFh-_piPGxGE-r0_0Zt2G4tqcgmHG8xLy_E_iM05kooYyzN2jgl5QTxLx617J1ABYXHT

 • oHAXEHtJASOwLgZ1hqyewt7b1dPSKeCJK5wuPqyM_IRpj6lWfQpyRsDVcGrzFFh-_piPGxGE-r0_0Zt2G4tqcgmHG8xLy_E_iM05kooYyzN2jgl5QTxLx617J1ABYXHT

 • tvEhE_vUQzmlzNqNr7zEibAj4mPJJAyf_7UJqSlG1a9pj6lWfQpyRsDVcGrzFFh-_piPGxGE-r0_0Zt2G4tqcgmHG8xLy_E_iM05kooYyzN2jgl5QTxLx617J1ABYXHT

 • 2dv6MTNxInGVLe52amKAAMszykiJ6WTt4w3A8Ub9g5Bpj6lWfQpyRsDVcGrzFFh-_piPGxGE-r0_0Zt2G4tqcgmHG8xLy_E_iM05kooYyzN2jgl5QTxLx617J1ABYXHT

 • 1WzpU0EcLgyNhuHkJ9QSMRVwsEp_6-ChLlQSesdEholpj6lWfQpyRsDVcGrzFFh-_piPGxGE-r0_0Zt2G4tqcgmHG8xLy_E_iM05kooYyzN2jgl5QTxLx617J1ABYXHT

 • XQvN-PtDqFeACAxROyhYloBuwNFoVmA4h43bB1u4Aulpj6lWfQpyRsDVcGrzFFh-_piPGxGE-r0_0Zt2G4tqcgmHG8xLy_E_iM05kooYyzN2jgl5QTxLx617J1ABYXHT

 • JF5NeGf56yWD1dDn2H-Zia3LjVLptsnwKQ8i71caXFlpj6lWfQpyRsDVcGrzFFh-_piPGxGE-r0_0Zt2G4tqcgmHG8xLy_E_iM05kooYyzN2jgl5QTxLx617J1ABYXHT

 • xKcQHN1ttq0RKH-cBonj88G2Ix8ZOXzo4S9mFb8p40hCtyDIZLzFbD__PlW6vQkFNaA2Z4eGdV1dVaFIijskh3Vm9f6X0EozalMcscsM2v4UHgXZihAJX7RG9Ufh_N5u

 • dSzynZxuDMP1okxORDwk7Akgmn4wHb1md1lGHGICgH9CtyDIZLzFbD__PlW6vQkFNaA2Z4eGdV1dVaFIijskh3Vm9f6X0EozalMcscsM2v4UHgXZihAJX7RG9Ufh_N5u

 • cr5M7rxu9A0FKMIpR5v9T8SdpePqbZ3l32vbxW9tSt1CtyDIZLzFbD__PlW6vQkFNaA2Z4eGdV1dVaFIijskh3Vm9f6X0EozalMcscsM2v4UHgXZihAJX7RG9Ufh_N5u

 • 9RJaxRxrryPZiTvxZS4uL-fO8SFKdh7c9xxMpTmLMQZCtyDIZLzFbD__PlW6vQkFNaA2Z4eGdV1dVaFIijskh3Vm9f6X0EozalMcscsM2v4UHgXZihAJX7RG9Ufh_N5u

 • UmYKziic6MCPZIKRR4MJRjnJ9NBRTQVJhwaZaou8IQpCtyDIZLzFbD__PlW6vQkFNaA2Z4eGdV1dVaFIijskh3Vm9f6X0EozalMcscsM2v4UHgXZihAJX7RG9Ufh_N5u

 • YP8hRne-AH_lioRijyPLSSgZu9jvE8MEF2R_s62SpvBCtyDIZLzFbD__PlW6vQkFNaA2Z4eGdV1dVaFIijskh3Vm9f6X0EozalMcscsM2v4UHgXZihAJX7RG9Ufh_N5u

 • Bs5uH4YqNlrghf_L86Nu87lBx38IfPf0Npqus_G9xE1CtyDIZLzFbD__PlW6vQkFNaA2Z4eGdV1dVaFIijskh3Vm9f6X0EozalMcscsM2v4UHgXZihAJX7RG9Ufh_N5u

 • x3LlqN_VJCPFxk4ZKpLIraYakZaL4PTPHdh_NtByoUJCtyDIZLzFbD__PlW6vQkFNaA2Z4eGdV1dVaFIijskh3Vm9f6X0EozalMcscsM2v4UHgXZihAJX7RG9Ufh_N5u

 • i_3JOr4Wa7D2ZvaIt8Itf8iu3zvPsyrVn6nWs7F-D8xCtyDIZLzFbD__PlW6vQkFNaA2Z4eGdV1dVaFIijskh3Vm9f6X0EozalMcscsM2v4UHgXZihAJX7RG9Ufh_N5u

 • 0HaTpL_VZztQlhOYgWuVqpwFn4C6sJehXkx5JMwqQapCtyDIZLzFbD__PlW6vQkFNaA2Z4eGdV1dVaFIijskh3Vm9f6X0EozalMcscsM2v4UHgXZihAJX7RG9Ufh_N5u

 • DhIwJlrU8oT61V3Zp_lTQVVv_TGhyHHP0n4-2-hONy9CtyDIZLzFbD__PlW6vQkFNaA2Z4eGdV1dVaFIijskh3Vm9f6X0EozalMcscsM2v4UHgXZihAJX7RG9Ufh_N5u

Projektowanie stron: IntraCOM.pl