Przejdź do treści

Klawisze Dostępności

 • Wersja kontrastowa: Alt  i  1
 • Przejdź do treści strony: Alt i 2
 • Mapa Witryny: Alt i 3
 • Wyszukiwarka: Alt i W

Zamiast klawisza Alt możesz użyć H

Twoja sugestia

Masz pomysł jak usprawnić naszą witrynę lub chcesz zgłosić problem? Skorzystaj z poniższego formularza!
Powiatowy Urząd Pracy w Rudzie Śląskiej

Powiatowy Urząd Pracy
w Rudzie Śląskiej

ul. Ballestremów 16
41-700 Ruda Śląska

tel. 32 771 59 00, fax. 32 771 59 88
e-mail:

zobacz dojazd
Powiat Ruda Śląska - herb
wyszukiwanie ofert pracy

Kalendarium

przejdź do kolejnego miesiąca przejdź do kolejnego miesiąca
PnWtŚrCzPtSbN
1234
56
7
891011
12131415161718
19202122232425
262728
29
30
Kalendarium

Newsletter

Jeśli chcesz otrzymywać aktualne oferty pracy, dodaj swój adres e-mail

QojDd34UMWP-o30VbIsdBDq5s1K1h2hD-AnGJVtCL4A_EQjyyMlfptHgGL2_kAxbrTKoApB3z1I5DcKO8yo8Wg

9PegZx2tr5wBPQIZDlGudFBloWwxFhBmIx4Ttx32E6s_EQjyyMlfptHgGL2_kAxbrTKoApB3z1I5DcKO8yo8Wg

DVq_f_WuJYNUjp28qbJjeU03vBeVeLFCNQ0nzRAEGaM_EQjyyMlfptHgGL2_kAxbrTKoApB3z1I5DcKO8yo8Wg

kpjT55FE5m8q_4ICUdYAB7XyPa-kaHM2eSd2t_MzNOc_EQjyyMlfptHgGL2_kAxbrTKoApB3z1I5DcKO8yo8Wg

zmsvphTvO1KY4KqFMOdNoDJYlHxDdygHFdVl2ZLySk4_EQjyyMlfptHgGL2_kAxbrTKoApB3z1I5DcKO8yo8Wg

eTNqT-In7IvuVMYwkk8QyU2oMO9-jM9dU_EZUXw6Ppk_EQjyyMlfptHgGL2_kAxbrTKoApB3z1I5DcKO8yo8Wg

jPW6XNtGav5-ndbDxiCt2lWq-mVWlWREVMAWjY3O2EQ_EQjyyMlfptHgGL2_kAxbrTKoApB3z1I5DcKO8yo8Wg

jFzxjcQ7qjfrSEBKGg1ETppFbwYESUwBWsWu6wyKAYw_EQjyyMlfptHgGL2_kAxbrTKoApB3z1I5DcKO8yo8Wg

uL3grdV87vS70D-F-4bOT0kNn3ceB1hQnXUljtzCSVM_EQjyyMlfptHgGL2_kAxbrTKoApB3z1I5DcKO8yo8Wg

Zaproszenie do składania ofert szkoleniowych.

(2017-05-17)

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

                                               

                                                                                                                                      Ruda Śląska, dnia 16.05.2017 r.

 

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT SZKOLENIOWYCH

W związku z realizacją projektu „Wiedza + doświadczenie = zatrudnienie”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego,  zapraszamy instytucje szkoleniowe, posiadające aktualny wpis do Rejestru Instytucji Szkoleniowych, prowadzonego przez właściwy ze względu na siedzibę instytucji szkoleniowej wojewódzki urząd pracy, do składania we wskazanym terminie pisemnych ofert na organizację szkolenia z zakresu: „Składacz konstrukcji stalowych wraz z obsługą suwnicy z poziomu zero sterowanej drogą radiową i z kasety, hakowy” dla 3 osób bezrobotnych.

Absolwent szkolenia powinien nabyć umiejętności m.in. w zakresie:

 1. Dokonania inwentaryzacji elementów składowych zgodnie z wykazem.
 2. Wytrasowania miejsca łączenia elementów za pomocą narzędzi pomiarowych, rysika, kątownika i innych.
 3. Zabielenia miejsca do spawania do połysku metalicznego.
 4. Umieszczenia elementów składowych zgodnie z rysunkiem i połączenia za pomocą spawania (spoina sczepna- tymczasowa).
 5. Oznakowania blachy za pomocą numeratora.
 6. Asekurowania materiału jak również poskładanego elementu w miejsce składowania.

 Termin realizacji szkolenia: maj/czerwiec 2017r.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmniejszenia lub zwiększenia liczby uczestników o 1 osobę.

 Oferta powinna zawierać:

 1. program szkolenia, obejmujący:

a)    nazwę i zakres szkolenia,

b)    czas trwania i sposób organizacji zajęć (z wyszczególnieniem ich częstotliwości),

c)     wymagania wstępne dla uczestników szkolenia,

d)    cele szkolenia,

e)    plan nauczania określający tematy zajęć edukacyjnych oraz ich wymiar z uwzględnieniem części teoretycznej i praktycznej (godziny zegarowe),

f)     opis treści szkolenia w zakresie poszczególnych zajęć edukacyjnych,

g)    wykaz literatury oraz niezbędnych środków i materiałów dydaktycznych,

h)    przewidziane sprawdziany i egzaminy,

(Kurs powinien odbywać się przeciętnie nie mniej niż 25 godzin zegarowych w tygodniu);

 1. preliminarz kursu, z uwzględnieniem kosztów: kosztu dojazdu, badań lekarskich, egzaminów oraz ewentualnego ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków uprawnionych uczestników (wg wzoru stanowiącego załącznik nr 1);
 2. opis wyposażenia dydaktycznego i pomieszczeń szkoleniowych z uwzględnieniem bezpiecznych i higienicznych warunków realizacji szkolenia;
 3. wykaz kadry dydaktycznej wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych oraz doświadczenia (minimum 2-letnie doświadczenie trenera prowadzącego zajęcia w danej dziedzinie);
 4. informację o posiadaniu certyfikatu jakości usług (np.: akredytacja kuratora oświaty, certyfikat systemu zarządzania jakością kształcenia/szkolenia wydany na podstawie międzynarodowych norm ISO, standard HACCP lub inny znak jakości);
 5. informację dotyczącą rodzaju dokumentów potwierdzających ukończenie szkolenia                              i uzyskanie kwalifikacji oraz ich wzór;
 6. upoważnienie do reprezentowania ośrodka szkolącego, dokument ten winien być dołączony do oferty, o ile upoważnienie to nie wynika z innych dokumentów.

 

Wykonawca jest zobowiązany do wydania każdemu uczestnikowi szkolenia po jego zakończeniu zaświadczenia lub innego dokumentu potwierdzającego ukończenie szkolenia oraz dokumentu potwierdzającego uzyskanie stosownych uprawnień po zdanym egzaminie. Dokument potwierdzający dokonanie opłaty za egzamin państwowy należy załączyć do dokumentacji po zakończeniu szkolenia. Wykonawca ma obowiązek poinformować Zamawiającego o terminie egzaminu państwowego uczestnika szkolenia oraz o jego rezultacie. Koszt egzaminu państwowego należy ująć w cenie szkolenia.

Oferta szkoleniowa oraz wzór zaświadczenia lub innego dokumentu potwierdzającego ukończenie szkolenia i uzyskanie kwalifikacji, zawierającego: numer z rejestru, imię i nazwisko oraz numer PESEL uczestnika szkolenia, nazwę instytucji szkoleniowej przeprowadzającej szkolenie, formę i nazwę szkolenia, okres trwania szkolenia, miejsce i datę wydania zaświadczenia lub innego dokumentu potwierdzającego ukończenie szkolenia i uzyskanie kwalifikacji, tematy i wymiar godzin zajęć edukacyjnych oraz podpis osoby upoważnionej przez instytucję szkoleniową przeprowadzającą szkolenie; powinny być oznaczone logotypami (zgodnie z zał. 2).

W przypadku wydawania zaświadczenia stanowiącego załącznik do Rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki lub innych dokumentów potwierdzających uprawnienia (np. certyfikat UDT), Wykonawca jest zobowiązany do wystawienia zaświadczenia, oznakowanego zgodnie z logotypami zawartymi w załączniku nr 2.

Ww. dokumenty powinny być podpisane przez osobę upoważnioną, a kserokopie dokumentów powinny być potwierdzone za zgodność z oryginałem.

Oferty szkoleniowe w formie papierowej należy składać do dnia 24.05.2017r.                         w siedzibie Powiatowego Urzędu Pracy w Rudzie Śląskiej, ul. Ballestremów 16 (pokój nr 1 - kancelaria).

Jednocześnie informujemy, że złożenie oferty nie będzie wiązało stron oraz, że w trakcie oceny ofert możemy zwracać się o dodatkowe informacje niezbędne przy dokonywaniu oceny.

Oferty niezgodne z przedmiotem zamówienia, niezgodne ze wzorem, lub złożone po terminie, nie będą podlegały ocenie.

Wybór instytucji szkoleniowej, której zostanie zlecone przeprowadzenie szkolenia, oparty jest o warunki wyboru określone w § 69 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia  14 maja 2014r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji i sposobów prowadzenia usług rynku pracy (Dz. U. z 2014r, poz. 667); wymienione poniżej:

1) dostosowanie programu szkolenia odpowiednio do zapotrzebowania na kwalifikacje  identyfikowanego na rynku pracy;

2) jakość oferowanego programu szkolenia, w tym wykorzystywanie standardów kwalifikacji zawodowych i modułowych programów szkoleń zawodowych, dostępnych w bazach danych,  o których mowa w art. 4 ust. 1 pkt. 7 lit. e ustawy;

3) doświadczenie instytucji szkoleniowej w realizacji szkoleń z obszaru zlecanego lub powierzanego szkolenia;

4) certyfikaty jakości usług posiadane przez instytucję szkoleniową;

5) dostosowanie kwalifikacji i doświadczenia kadry dydaktycznej do zakresu szkolenia;

6) dostosowanie wyposażenia dydaktycznego i pomieszczeń do potrzeb szkolenia, z uwzględnieniem

bezpiecznych i higienicznych warunków realizacji szkolenia;

7) rodzaj dokumentów potwierdzających ukończenie szkolenia i uzyskanie kwalifikacji;

8) koszty szkolenia;

9) sposób organizacji zajęć praktycznych określonych w programie szkolenia;

10) prowadzenie analiz skuteczności i efektywności przeprowadzanych szkoleń.

 

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonów: 32 771 59 12, 32 771 59 17.

 

 

 

 

 

Drukuj Zapisz jako pdf Odwiedziny: 436110
 • h7HDNJQtqT_yCnMx8DJ7sJCPy3x7tMU_n0aOjJCaaInRUB4iJhRKz6p9xAQl6Jq-fdSG3d_4EmxoBVCaI8fgIg

 • gkNob67ERUr0kv7GfzqhXnWALis3nOqVyJefr-ybh87RUB4iJhRKz6p9xAQl6Jq-fdSG3d_4EmxoBVCaI8fgIg

 • xlEOzNhASFtbUhaaJhDXjtwuMhKdL3_I4kokFFiLLTjRUB4iJhRKz6p9xAQl6Jq-fdSG3d_4EmxoBVCaI8fgIg

 • iH54bHjgdc1zlbAHBXsmDm_iVk1ADWBhb2yy6Dh0FwPRUB4iJhRKz6p9xAQl6Jq-fdSG3d_4EmxoBVCaI8fgIg

 • 7gN1aB-V7gp8wphZxga_XeYarCQb4Tm3RJKEPpSpVEbRUB4iJhRKz6p9xAQl6Jq-fdSG3d_4EmxoBVCaI8fgIg

 • hMDPTlgsqW0BzneCqKJ2bB-_tSddsLbg67O1RSRDc97RUB4iJhRKz6p9xAQl6Jq-fdSG3d_4EmxoBVCaI8fgIg

 • 813h5qNYajqQzfI6fgRjRJzp1j6MH_Wh6PVH7DWe2s3RUB4iJhRKz6p9xAQl6Jq-fdSG3d_4EmxoBVCaI8fgIg

 • 2H6gG49UWG0RDhyWNnNlM5kfoIYuTRIicaHkfQLGoWDRUB4iJhRKz6p9xAQl6Jq-fdSG3d_4EmxoBVCaI8fgIg

 • K5WJUE7yXv3V_ma10b3Ztp0KnTwJdGLAR9R2q7HSv6XRUB4iJhRKz6p9xAQl6Jq-fdSG3d_4EmxoBVCaI8fgIg

 • zDt_fr-t6R2yUnuQUK3WARDh2n6eJ1sqT4mN6A0BcKg_EQjyyMlfptHgGL2_kAxbrTKoApB3z1I5DcKO8yo8Wg

 • sze5LOWDFVb24vEm4rkEc5HGqwkPm4PXlYJsbi4_R-8_EQjyyMlfptHgGL2_kAxbrTKoApB3z1I5DcKO8yo8Wg

 • hYYvPKMGiplBQPlDxdVJn14O3oWVoAl59UVVAZUY9k0_EQjyyMlfptHgGL2_kAxbrTKoApB3z1I5DcKO8yo8Wg

 • jLZ7QXhSA_FnDYQcRibRxsv0mfl6KncviE94XNL-4nA_EQjyyMlfptHgGL2_kAxbrTKoApB3z1I5DcKO8yo8Wg

 • tM3MywC-U689alwUq5fJk-AiRX98Sij4giKdQGc_6L4_EQjyyMlfptHgGL2_kAxbrTKoApB3z1I5DcKO8yo8Wg

 • TK8-y04v6OhujO-Hvy5WlgcMIlXHmmrqf0-Jr4b6Xno_EQjyyMlfptHgGL2_kAxbrTKoApB3z1I5DcKO8yo8Wg

 • c3Gwtni8YBjrCKC5cGOwxcLxV1aAcnEaOVrTtw_A530_EQjyyMlfptHgGL2_kAxbrTKoApB3z1I5DcKO8yo8Wg

 • zUchj7tgYEsCpL55LGaf_UMh7Y5-Wl6zf3V4vHNcC4g_EQjyyMlfptHgGL2_kAxbrTKoApB3z1I5DcKO8yo8Wg

 • H_ZqNpzWLH2KcYCF7dXowulC-S9hgHwUx1DXkhLee4Q_EQjyyMlfptHgGL2_kAxbrTKoApB3z1I5DcKO8yo8Wg

 • XodJR5PLZBQ-AqwrTpnBKg-prZ9MOJBCoj0mUW-PnHM_EQjyyMlfptHgGL2_kAxbrTKoApB3z1I5DcKO8yo8Wg

 • _1iwQltljJiEOBWEqrqNhV7vU5TBjTA1Yys1wv-NylM_EQjyyMlfptHgGL2_kAxbrTKoApB3z1I5DcKO8yo8Wg

Projektowanie stron: IntraCOM.pl